Chính sách đối với cán bộ xã

14/06/2012 01:36 AM


Chính sách đối với cán bộ xã

            Luật BHXH số 71/2006/QH11

            1- Thông tư số 13/NV ngày 04/9/1972 của Bộ Nội vụ (nay là Bộ LĐTBXH);

            2- Nghị định số 09/1998/NĐ-CP ngày 23/01/1998 của CP;

3- Thông tư Liên bộ số 99/1998/TT-LT–TCCB-BTC-BLĐTBXH ngày 19/5/1998 hướng dẫn thực hiện Nghị định số 09/1998/NĐ-CP;

            4- Công văn số 806/BHXH-CĐCS ngày 14/7/1998 của BHXH Việt Nam;

5- Nghị định số 121/2003/NĐ-CP ngày 21/10/2003 của CP;

6- Thông tư Liên bộ số 34/2004/TTLT-BNV-BTC-BLĐTBXH ngày 14/5/2004 hướng dẫn thực hiện Nghị định số 121/2003/NĐ-CP;

7-  Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ (Thông tư Liên tịch số 03/2010/TTLT-BNV-BTC-BLĐTB&XH ngày 27/5/2010 của Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội). Công văn số 3188/BHXH-CSXH ngày 30/7/2010 của BHXH Việt Nam hướng dẫn thực hiện.

Lưu ý trước 1998:

-  Trước ngày 01/6/1993, cán bộ xã già yếu nghỉ công tác có trợ cấp hàng tháng (theo Quyết định số 130-CP ngày 20/6/1975 của Hội đồng Chính phủ, số 111-HĐBT Quyết định ngày 13/10/1981 của Hội đồng Bộ trưởng).

  -  Từ ngày 01/6/1993 đến trước 01/01/1998, cán bộ xã già yếu khi nghỉ công tác không trợ cấp hàng tháng mà hưởng 1 lần nếu có 5 năm công tác trở lên mỗi năm bằng 1 tháng sinh hoạt phí. (theo Nghị định số 50-CP ngày 26/7/1995 của Chính phủ).

  • TIN BÀI LIÊN QUAN