Sửa đổi, bổ sung chính sách ưu đãi đối với người có công

17/02/2016 04:16 PM


Chính phủ thống nhất sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 09/04/2013 quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng năm 2012.

 
 

 

 

Chính phủ thống nhất sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 09/04/2013 quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng năm 2012.

 

Cụ thể, Chính phủ thống nhất chuyển nhóm đối tượng người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học được công nhận và đang hưởng trợ cấp trước ngày 01/09/2012 theo mức suy giảm khả năng lao động từ 21% - 40% sang hưởng trợ cấp của người suy giảm khả năng lao động từ 41% - 60% và được truy lĩnh phần chênh lệch trợ cấp từ ngày 01/01/2013 theo quy định của Pháp lệnh Sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng năm 2012.
 
 
Chính phủ giao Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức thực hiện; đồng thời, phối hợp với Bộ Tư pháp khẩn trương hoàn chỉnh hồ sơ để trình Chính phủ đề nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét sửa đổi, bổ sung Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng theo thủ tục rút gọn.
 

 

Nguồn: Cổng Thông tin điện tử Chính phủ