BHXH Việt Nam thay đổi tên một số đơn vị trực thuộc

26/02/2016 02:54 PM


BHXH Việt Nam thay đổi tên một số đơn vị trực thuộc ở Trung ương và chức danh công chức lãnh đạo.

 BHXH Việt Nam thay đổi tên một số đơn vị trực thuộc ở Trung ương và chức danh công chức lãnh đạo.

Căn cứ Nghị định số 01/2016/NĐ-CP ngày 5/1/2016 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của BHXH Việt Nam, có hiệu lực thi hành từ ngày 20/2/2016, BHXH Việt Nam thông báo việc thay đổi tên gọi các đơn vị trực thuộc ở Trung ương và chức danh công chức lãnh đạo các đơn vị như sau:

Ban Tài chính- Kế toán đổi tên thành Vụ Tài chính- Kế toán; Ban Hợp tác quốc tế đổi tên thành Vụ Hợp tác quốc tế; Ban Kiểm tra đổi tên thành Vụ Thanh tra- Kiểm tra; Ban Thi đua- Khen thưởng đổi tên thành Vụ Thi đua- Khen thưởng; Ban Kế hoạch và Đầu tư đổi tên thành Vụ Kế hoạch và Đầu tư; Ban Tổ chức cán bộ đổi tên thành Vụ Tổ chức cán bộ; Ban Pháp chế đổi tên thành Vụ Pháp chế; Ban Đầu tư quỹ đổi tên thành Vụ Quản lý đầu tư quỹ; Ban Kiểm toán nội bộ đổi tên thành Vụ Kiểm toán nội bộ; Ban Tuyên truyền đổi tên thành Trung tâm Truyền thông.

Chức danh công chức lãnh đạo của các đơn vị gồm Thủ trưởng, Phó Thủ trưởng đơn vị cũng thay đổi tương ứng với tên gọi mới của các đơn vị đó.

BBH