BHXH Việt Nam ban hành Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2016

29/02/2016 07:58 AM


Ngày 17/02/2016, BHXH Việt Nam ban hành Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2016; qua đó cụ thể hóa các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu để thực hiện cải cách thủ tục hành chính, tiếp tục đơn giản hóa hồ sơ, quy trình và thủ tục kê khai thu, chi BHXH, BHYT, BHTN, rút ngắn thời gian thực hiện các thủ tục hành chính với các tổ chức, cá nhân.

  

 

 Ngày 17/02/2016, BHXH Việt Nam ban hành Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2016; qua đó cụ thể hóa các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu để thực hiện cải cách thủ tục hành chính, tiếp tục đơn giản hóa hồ sơ, quy trình và thủ tục kê khai thu, chi BHXH, BHYT, BHTN, rút ngắn thời gian thực hiện các thủ tục hành chính với các tổ chức, cá nhân.

 

Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2016 của BHXH Việt Nam xác định cụ thể các nội dung cần thực hiện; bao gồm công tác xây dựng văn bản, rà soát quy định, thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của BHXH Việt Nam; Công bố niêm yết công khai thủ tục hành chính, cập nhật vào cơ sở dữ liệu quốc gia và tổ chức thực hiện các thủ tục hành chính; Tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính; Theo dõi, kiểm tra công tác kiểm soát thủ tục hành chính, tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính; Truyền thông các hoạt động về kiểm soát thủ tục hành chính, cải cách thủ tục hành chính. 
BHXH Việt Nam yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc, Giám đốc BHXH các tỉnh, thành phố tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong việc thực hiện công tác cải cách thủ tục hành chính, chỉ đạo thực hiện triệt để các nội dung của Kế hoạch. 
Các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam báo cáo các nội dung thực hiện Kế hoạch gửi về BHXH Việt Nam (qua Vụ Pháp chế) trước ngày 01/10/2016. BHXH các tỉnh, thành phố tổng hợp báo cáo các nội dung: kết quả tiếp nhận hồ sơ và giải quyết các thủ tục hành chính, tình hình thực hiện giao dịch điện tử và tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho đơn vị sử dụng lao động qua giao dịch điện tử và dịch vụ bưu chính./. 
 

 

Lê Công