Từ 01/01/2020, lương tối thiểu vùng tăng thêm từ 150.000 - 240.000 đồng/tháng

28/02/2020 03:47 PM


Ngày 15/11/2019, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 90/2019/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu vùng với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động. Nghị định có hiệu lực từ ngày 01/01/2020 và thay thế cho Nghị định số 157/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 của Chính phủ về quy định mức lương tối thiểu vùng với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động.

Theo đó, mức lương tối thiểu vùng áp dụng cho người lao động làm việc ở doanh nghiệp tại Vùng I sẽ tăng thêm 240.000 đồng/tháng (từ 4,18 triệu đồng/tháng lên 4,42 triệu đồng/tháng);

Ở Vùng II, lương tối thiểu vùng tăng lên 210.000 đồng/tháng (từ 3,71 triệu đồng/tháng lên 3,92 triệu đồng/tháng);

Lương tối thiểu Vùng III sẽ tăng 180.000 đồng/tháng (từ 3,25 triệu đồng/tháng lên 3,43 triệu đồng/tháng). Trong khi đó, tại Vùng IV, lương tối thiểu vùng tăng 150.000 đồng/tháng (từ 2,92 triệu đồng/tháng lên 3,07 triệu đồng/tháng).

Đây là mức thấp nhất làm cơ sở để doanh nghiệp và người lao động thỏa thuận, trả lương. Nếu trong điều kiện lao động bình thường thì tiền lương phải không thấp hơn mức lương tối thiểu vùng với người làm công việc giản đơn nhất.

Quy định về mức lương tối thiểu vùng được áp dụng theo 4 nguyên tắc cụ thể như sau: 

- Doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn nào thì áp dụng mức lương tối thiểu vùng quy định đối với địa bàn đó. Trường hợp doanh nghiệp có đơn vị, chi nhánh hoạt động trên các địa bàn có mức lương tối thiểu vùng khác nhau thì đơn vị, chi nhánh hoạt động ở địa bàn nào, áp dụng mức lương tối thiểu vùng quy định đối với địa bàn đó.

- Doanh nghiệp hoạt động trong khu công nghiệp, khu chế xuất nằm trên các địa bàn có mức lương tối thiểu vùng khác nhau thì áp dụng theo địa bàn có mức lương tối thiểu vùng cao nhất.

-  Doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn có sự thay đổi tên hoặc chia tách thì tạm thời áp dụng mức lương tối thiểu vùng quy định đối với địa bàn trước khi thay đổi tên hoặc chia tách cho đến khi Chính phủ có quy định mới.

-  Doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn được thành lập mới từ một địa bàn hoặc nhiều địa bàn có mức lương tối thiểu vùng khác nhau thì áp dụng mức lương tối thiểu vùng theo địa bàn có mức lương tối thiểu vùng cao nhất. Trường hợp doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn là thành phố trực thuộc tỉnh được thành lập mới từ một địa bàn hoặc nhiều địa bàn thuộc vùng IV thì áp dụng mức lương tối thiểu vùng quy định đối với địa bàn thành phố trực thuộc tỉnh.

Đối với tỉnh Thái Nguyên áp dụng mức lương tối thiểu vùng theo các vùng, cụ thể như sau:

Vùng 2: gồm thành phố Thái Nguyên, thành phố Sông Công và thị xã Phổ Yên;

Vùng 3: gồm các huyện Phú Bình, Phú Lương, Đồng Hỷ, Đại Từ;

Vùng 4: gồm các huyện Võ Nhai, Định Hóa.

Ngô Mai