BHXH tỉnh tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 6 (Khóa XII)

31/01/2018 03:46 PM


     Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Quốc Uy, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã trực tiếp giới thiệu, quán triệt những nội dung của Nghị quyết TW 6 khóa XII và những vấn đề cần quan tâm trong quá trình triển khai thực hiện 4 Nghị quyết, đó là: Nghị quyết 18-NQ/TW về "Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả"; Nghị quyết 19-NQ/TW về "tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập"; Nghị quyết 20-NQ/TW về "tăng cường công tác bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ nhân dân trong tình hình mới"; Nghị quyết 21-NQ/TW về "công tác dân số trong tình hình mới".

     Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phạm Hoàng Tiến, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Bảo hiểm Xã hội tỉnh nêu rõ: Việc học tập, quán triệt các Nghị quyết của Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII) đòi hỏi tập thể  cán bộ, đảng viên, viên chức trong cơ quan phải nắm chắc nội dung, tập trung nghiên cứu, nắm vững những nội dung cốt lõi, nhất là những điểm mới trong các Nghị quyết của Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII), qua đó thực hiện học tập, nghiên cứu một cách nghiêm túc, cần có sự liên hệ với tình hình cụ thể, lĩnh vực chuyên môn công tác của từng cán bộ, đảng viên và từng phòng để đề ra chương trình hành động, nỗ lực hành động đưa Nghị quyết vào cuộc sống. Sau hội nghị này, mỗi cán bộ, đảng viên, viên chức viết thu hoạch về nhận thức sâu sắc của bản thân về bốn chuyên đề Nghị quyết nêu trên, đồng thời đề xuất, kiến nghị những giải pháp để thực hiện các Nghị quyết trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn.

Nam Hà