Cụm thi đua số 10 tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2019

08/01/2020 02:15 PM


Ngày 7/01, Cụm thi đua số 10 gồm 8 đơn vị là: Cục Thuế Thanh Hóa; Cục Thống kê Thanh Hóa; Kho bạc Nhà nước tỉnh; Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Thanh Hóa; Cục Hải quan Thanh Hóa; Cục Quản lý thị trường Thanh Hóa; Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Thanh Hóa; Bảo hiểm xã hội tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức hôi nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng (TĐKT) năm 2019; triển khai nhiệm vụ năm 2020.

     

Đ/c Nguyễn Văn Tám, Giám đốc BHXH tỉnh tặng hoa cho Cụm Trưởng và Cụm Phó năm 2020

     Năm 2019, công tác TĐKT của các đơn vị trong cụm thi đua số 10 thường xuyên bám sát các đợt thi đua do tỉnh, ngành phát động với mục tiêu phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Các cơ quan, đơn vị đã tập trung lãnh đạo, nâng cao nhận thức về vai trò, vị trí và tác dụng to lớn của phong trào thi đua yêu nước trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá; tăng cường vai trò lãnh đạo của các cấp uỷ Đảng và trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị; hong trào thi đua trong các đơn vị ngày càng đi vào nề nếp và chiều sâu, xác định rõ mục tiêu, phạm vi, đối tượng thi đua, trên cơ sở đó để đề ra các chỉ tiêu và nội dung thi đua cụ thể, thiết thực, sát với yêu cầu nhiệm vụ được giao. Công tác TĐKT được nhận thức sâu sắc hơn về ý nghĩa, vai trò, nội dung và phương pháp thực hiện; phong trào thi đua được duy trì thường xuyên, phát hiện gương điển hình tiên tiến để bồi dưỡng, nhân rộng, làm gương để mọi người học tập, noi theo. Cấp ủy, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị luôn chú trọng công tác quán triệt thực hiện tốt các văn bản của Thủ tướng Chính phủ, của Tỉnh ủy, UBND tỉnh về thực hiện các phong trào thi đua, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức về vai trò, tầm quan trọng của công tác TĐKT.

 

Đại diện lãnh đạo các đơn vị thông qua bản giao ước thi đua.

Toàn cảnh hội nghị tổng kết

     Năm 2020, các đơn vị trong cụm tiếp tục quán triệt và thực hiện đầy đủ Chỉ thị số 34 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác TĐKT; nâng cao vai trò của người đứng đầu trong việc triển khai công tác TĐKT; đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức tổ chức các phong trào thi đua với hình thức phong phú, đa dạng, nội dung cụ thể; tăng cường công tác tuyên truyền, kiểm tra, sơ kết, tổng kết, đồng thời nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến.

     Hội nghị đã thống nhất chấm điểm và suy tôn các đơn vị; bầu Cục Thuế Thanh Hóa làm Cụm Trưởng, Cục Quản lý thị trường Thanh  Hóa làm Cụm Phó Cụm thi đua số 10 năm 2020 và thông qua bản giao ước thi đua.

Nam Hà