Số hiệu
Trích yếu
Số hiệu
Trích yếu
  • BHXH Việt Nam (36)
Trích yếu: Quyết định ban hành Quy trình giải quyết hưởng các chế độ BHXH, chi trả các chế độ BHXH, BHTN
Ngày ban hành:
31/01/2019
Ngày có hiệu lực:
31/01/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY TRÌNH THU BẢO HIỂM XÃ HỘI, BẢO HIỂM Y TẾ, BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP, BẢO HIỂM TAI NẠN LAO ĐỘNG - BỆNH NGHỀ NGHIỆP; QUẢN LÝ SỔ BẢO HIỂM XÃ HỘI, THẺ BẢO HIỂM Y TẾ
Ngày ban hành:
14/04/2017
Ngày có hiệu lực:
14/04/2017
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Quyết định ban hành quy trình giao dịch điện tử trong lĩnh vực BHXH, BHYT, BHTN
Ngày ban hành:
29/05/2017
Ngày có hiệu lực:
29/05/2017
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: V/v rà soát, xác minh, nghiệm thu thông tin thành viên HGĐ tham gia BHYT
Ngày ban hành:
29/03/2016
Ngày có hiệu lực:
29/03/2016
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: V/v rà soát dữ liệu lập danh sách hộ gia đình tham gia BHYT
Ngày ban hành:
15/03/2016
Ngày có hiệu lực:
15/03/2016
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Quyết định ban hành quy định về quản lý thu Bảo hiểm Xã hội, Bảo hiểm Y tế, Bảo hiểm Thất nghiệp; quản lý sổ Bảo hiểm Xã hội, thẻ Bảo hiểm Y tế
Ngày ban hành:
12/11/2015
Ngày có hiệu lực:
12/11/2015
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: V/v hướng dẫn thực hiện chế độ BHXH theo Nghị định số 26/2015/NĐ-CP
Ngày ban hành:
23/09/2015
Ngày có hiệu lực:
23/09/2015
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: V/v đơn giản thủ tục tham gia BHYT theo hộ gia đình
Ngày ban hành:
16/06/2015
Ngày có hiệu lực:
16/06/2015
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực