Danh sách các đơn vị nợ BHXH, BHYT, BHTN từ 01 tháng trở lên tính đến ngày 30/11/2017

Danh sách các đơn vị nợ BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN từ 01 tháng trở lên tính đến 31/10/2017

Danh sách các đơn vị nợ BHXH, BHYT, BHTN từ 01 tháng trở lên tính đến ngày 30/9/2017

Danh sách các đơn vị nợ BHXH, BHYT, BHTN từ 01 tháng trở lên tính đến ngày 31/8/2017

Danh sách các đơn vị nợ BHXH, BHYT, BHTN từ 01 tháng trở lên, tính đến ngày 31/7/2017

Danh sách các đơn vị nợ BHXH, BHYT, BHTN từ 01 tháng trở lên tính đến hết ngày 30/6/2017

Danh sách các đơn vị nợ BHXH, BHYT, BHTN từ 01 tháng trở lên tính đến hết ngày 31/5/2017

Danh sách các đơn vị nợ BHXH, BHYT, BHTN từ 01 tháng trở lên, tính đến ngày 30/4/2017

Danh sách các đơn vị nợ BHXH, BHYT, BHTN từ 01 tháng trở lên tính đến ngày 31/3/2017

Danh sách các đơn vị nợ BHXH, BHYT, BHTN từ 01 tháng - nợ từ 10 triệu đồng trở lên và danh sách các đơn vị nợ khó thu, chây ỳ - khó khăn (tính đến hết ngày 31/12/2016)