Danh sách đơn vị nợ BHXH, BHYT trên 6 tháng
Tính đến ngày 31/01/2013

DANH SÁCH CHI TIẾT ĐƠN VỊ
NỢ BHXH TRÊN 6 THÁNG
Tính đến ngày 31/12/2012

DANH SÁCH CHI TIẾT ĐƠN VỊ
NỢ BHXH TRÊN 6 THÁNG
Tính đến ngày 14/01/2013

DANH SÁCH CHI TIẾT ĐƠN VỊ
NỢ BHXH TRÊN 6 THÁNG
Tính đến ngày 31/12/2012

DANH SÁCH CHI TIẾT CÁC ĐƠN VỊ
NỢ BHXH TRÊN 6 THÁNG
TÍNH ĐẾN NGÀY 30/11/2012

DANH SÁCH CHI TIẾT CÁC ĐƠN VỊ
NỢ BHXH TRÊN 6 THÁNG
TÍNH ĐẾN NGÀY 30/11/2012

DANH SÁCH CHI TIẾT ĐƠN VỊ NỢ BHXH TRÊN 6 THÁNG TÍNH ĐẾN
NGÀY 26 THÁNG 11 NĂM 2012