Số hiệu
Trích yếu
Số hiệu
Trích yếu
  • Chính phủ (121)
Trích yếu: Nghị định về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng
Ngày ban hành:
05/04/2017
Ngày có hiệu lực:
05/04/2017
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Nghị định quy định mức đóng BHXH bắt buộc vào Quỹ bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp
Ngày ban hành:
14/04/2017
Ngày có hiệu lực:
14/04/2017
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Nghị định quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang
Ngày ban hành:
24/04/2017
Ngày có hiệu lực:
24/04/2017
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Nghị định về báo cáo tài chính nhà nước
Ngày ban hành:
14/03/2017
Ngày có hiệu lực:
14/03/2017
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Nghị định quy định chi tiết việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước
Ngày ban hành:
09/02/2017
Ngày có hiệu lực:
09/02/2017
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một só điều về chế độ, chính sách của Luật quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng
Ngày ban hành:
11/11/2016
Ngày có hiệu lực:
11/11/2016
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Nghị quyết về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2017, định hướng đến năm 2020
Ngày ban hành:
06/02/2017
Ngày có hiệu lực:
06/02/2017
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Nghị quyết về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2017
Ngày ban hành:
01/01/2017
Ngày có hiệu lực:
01/01/2017
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực