Số hiệu
Trích yếu
Số hiệu
Trích yếu
  • Bộ Lao động thương binh và xã hội (41)
Trích yếu: Thông tư quy định mức điều chỉnh tiền lương và thu nhập tháng đã đóng BHXH
Ngày ban hành:
28/12/2016
Ngày có hiệu lực:
28/12/2016
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: V/v đôn đốc cấp thẻ BHYT
Ngày ban hành:
29/12/2016
Ngày có hiệu lực:
29/12/2016
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Thông tư Hướng dẫn xác định, quản lý đối tượng tham gia BHYT theo quy định tại khoản 4, Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT
Ngày ban hành:
26/07/2016
Ngày có hiệu lực:
26/07/2016
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Thông tư hướng dẫn quy trình xác định hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp,ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2016-2020
Ngày ban hành:
25/03/2016
Ngày có hiệu lực:
25/03/2016
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Thông tư hướng dẫn thực hiện một số điều của NĐ 63/2015/NĐ-CP ngày 22/7/2015 của CP quy định CS đối với người lao động dôi dư khi sắp xếp lại công ty TNHH 1TV do nhà nước làm chủ sở hữu
Ngày ban hành:
22/10/2015
Ngày có hiệu lực:
22/10/2015
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: TT hướng dẫn thực hiện chế độ bồi thường, trợ cấp và chi phí y tế của người sử dụng lao động đối với người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp
Ngày ban hành:
02/02/2015
Ngày có hiệu lực:
02/02/2015
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Thông Tư hướng dẫn điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hàng tháng theo NĐ số 09/2015/NĐ-CP ngày 22 tháng 01 năm 2015 của Chính Phủ
Ngày ban hành:
02/02/2015
Ngày có hiệu lực:
02/02/2015
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Thông Tư quy định mức điều chỉnh tiền lương, tiền công và thu nhập tháng đã đóng BHXH
Ngày ban hành:
23/01/2015
Ngày có hiệu lực:
23/01/2015
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực