Số hiệu
Trích yếu
Số hiệu
Trích yếu
  • Bộ nội vụ (11)
Trích yếu: Thông tư hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với các đối tượng hưởng lương, phụ cấp trong các cơ quan, đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội và hội
Ngày ban hành:
10/06/2016
Ngày có hiệu lực:
10/06/2016
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Quyết định v/v công bố Danh mục văn bản quy phạm luật do Bộ Nội vụ ban hành và liên tịch ban hành đã hết hiệu lực pháp luật
Ngày ban hành:
21/07/2011
Ngày có hiệu lực:
21/07/2011
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Thông tư số 09/2011/TT-BNV ngày 03 tháng 6 năm 2011 của Bộ Nội vụ Quy định về thời hạn bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 quản hồ sơ, tài liệu hình thành phổ biến trong hoạt động của các cơ quan, tổ chức
Ngày ban hành:
03/06/2011
Ngày có hiệu lực:
03/06/2011
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Thông tư hướng dẫn một số điều của Nghị định số 06/2010/NĐ-CP ngày 25/01/2010 của Chính phủ quy định nhứng người là công chức
Ngày ban hành:
02/06/2011
Ngày có hiệu lực:
02/06/2011
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: V/v tăng cường công tác bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 quản tài liệu lưu trữ trong mùa lụt, bão.
Ngày ban hành:
03/11/2010
Ngày có hiệu lực:
03/11/2010
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Quy định về thời hạn bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 quản hồ sơ, tài liệu hình thành phổ biến trong hoạt động của các cơ quan, tổ chức
Ngày ban hành:
04/08/2010
Ngày có hiệu lực:
04/08/2010
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Hướng dẫn thực hiện chuyển xếp ngạch và xếp lương đối với công chức ngành thống kê
Ngày ban hành:
24/06/2009
Ngày có hiệu lực:
24/06/2009
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Hướng dẫn và quy định cụ thề V/v tính thời gian công tác của CNVCNN
Ngày ban hành:
04/09/1972
Ngày có hiệu lực:
04/09/1972
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực