Số hiệu
Trích yếu
Số hiệu
Trích yếu
  • Bảo hiểm thất nghiệp (10)
Trích yếu: Về việc hướng dẫn thoái trả tiền đóng BHTN
Ngày ban hành:
28/02/2012
Ngày có hiệu lực:
28/02/2012
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: V/v sửa đổi, bổ sung một số điểm tại công văn số 1615/BHXH-CSXH ngày 02/06/2009 về hướng dẫn thực hiện thu - chi bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm thất nghiệp
Ngày ban hành:
01/03/2011
Ngày có hiệu lực:
01/03/2011
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: V/v chi trả tiền tư vấn, tìm việc làm và hỗ trợ học nghề cho người hưởng bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm thất nghiệp
Ngày ban hành:
31/12/2010
Ngày có hiệu lực:
31/12/2010
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghi định số 127/2008/NĐ-CP ngày 12/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm thất nghiệp
Ngày ban hành:
25/10/2010
Ngày có hiệu lực:
25/10/2010
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: V/v chi trả Bảo hiểm Thất nghiệp
Ngày ban hành:
01/03/2010
Ngày có hiệu lực:
01/03/2010
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Về việc thành lập Bảo hiểm thất nghiệp
Ngày ban hành:
22/09/2009
Ngày có hiệu lực:
22/09/2009
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: V/v Thực hiện chế độ Bảo hiểm thất nghiệp
Ngày ban hành:
06/05/2009
Ngày có hiệu lực:
06/05/2009
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: H­ướng dẫn thực hiện thu - chi Bảo hiểm thất nghiệp
Ngày ban hành:
02/06/2009
Ngày có hiệu lực:
02/06/2009
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực