Số hiệu
Trích yếu
Số hiệu
Trích yếu
  • Bộ tài chính (33)
Trích yếu: Thông báo tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 10 năm 2010
Ngày ban hành:
01/10/2010
Ngày có hiệu lực:
01/10/2010
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Thông tư quy định sửa đổi, bổ sung Mục lục ngân sách nhà nước
Ngày ban hành:
22/09/2010
Ngày có hiệu lực:
22/09/2010
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Thông tư Quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập
Ngày ban hành:
06/07/2010
Ngày có hiệu lực:
06/07/2010
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Quyết Định v/v đính chính Thông tư số 68/2010/TT-BTC ngày 26/04/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn về lệ phí trước bạ
Ngày ban hành:
30/06/2010
Ngày có hiệu lực:
30/06/2010
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Thông báo Tỷ giá Hạch toán ngoại tệ tháng 07 năm 2010
Ngày ban hành:
01/07/2010
Ngày có hiệu lực:
01/07/2010
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Thông báo tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 06 năm 2010
Ngày ban hành:
01/06/2010
Ngày có hiệu lực:
01/06/2010
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Thông báo tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 5 năm 2010
Ngày ban hành:
29/04/2010
Ngày có hiệu lực:
29/04/2010
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: V/v thực hiện mua hàng sản xuất trong nước
Ngày ban hành:
13/01/2010
Ngày có hiệu lực:
13/01/2010
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực