Di chuyển hồ sơ hưởng lương hưu và trợ cấp BHXH

04/10/2011 04:33 PM


1. Người đang hưởng lương hưu hàng tháng, trợ cấp tuất hàng tháng di chuyển nội tỉnh, nội huyện:

     Giấy đề nghị thay đổi nơi hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH (mẫu số 20-CBH)

2. Người đang hưởng lương hưu hàng tháng, trợ cấp tuất hàng tháng di chuyển đi tỉnh ngoài:

     Đơn đề nghị di chuyển nơi nhận lương hưu (trợ cấp BHXH hàng tháng, mẫu số 16-HSB)

Album ảnh hoạt động