Giới thiệu - Ban giám đốc

03/10/2011 12:14 PM


  BAN GIÁM ĐỐC BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH TIỀN GIANG

     Ông Võ Khánh Bình   - Giám đốc BHXH tỉnh Tiền Giang.

      Email: binhvk@tiengiang.vss.gov.vn                 

       Phạm Thị Mỹ           - Phó Giám đốc BHXH tỉnh Tiền Giang.

      Email: mypt@tiengiang.vss.gov.vn