Lương tối thiểu vùng áp dụng từ ngày 01/01/2015

19/11/2014 10:15 AM


Chính phủ vừa ban hành Nghị định 103/2014/NĐ-CP ngày 11/11/2014 quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các cơ quan, tổ chức có thuê mướn lao động theo hợp đồng lao động có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2015 thay thế Nghị định 182/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013.

Mức lương tối thiểu vùng dao động từ 2.150.000 đến 3.100.000. Cụ thể là: Vùng I: 3.100.000 đồng/tháng; vùng II: 2.750.000 đồng/tháng; vùng III: 2.400.000 đồng/tháng; vùng IV: 2.150.000 đồng/tháng. Theo đó, đối tượng áp dụng gồm: Doanh nghiệp thành lập, tổ chức quản lý và hoạt động theo Luật Doanh nghiệp (kể cả doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam không đăng ký lại hoặc chưa chuyển đổi theo quy định); hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các tổ chức khác của Việt Nam có thuê mướn lao động theo hợp đồng lao động; cơ quan, tổ chức nước ngoài, tổ chức quốc tế và cá nhân người nước ngoài tại Việt Nam có thuê mướn lao động theo hợp đồng lao động (trừ trường hợp điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên có quy định khác với quy định của Nghị định này). Mức lương tối thiểu vùng như trên là mức thấp nhất làm cơ sở để doanh nghiệp và người lao động thỏa thuận và trả lương, trích nộp bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế, trong đó mức lương trả cho người lao động làm việc trong điều kiện lao động bình thường, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 đảm đủ thời giờ làm việc bình thường trong tháng và hoàn thành định mức lao động hoặc công việc đã thỏa thuận phải bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 đảm: Không được thấp hơn mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động chưa qua đào tạo làm công việc đơn giản nhất; cao hơn ít nhất 7% so với mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động đã qua học nghề (kể cả lao động do doanh nghiệp tự dạy nghề). Theo phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này thì thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang thuộc khu vực II; thị xã Gò Công, huyện Châu Thành thuộc khu vực III; các huyện, thị xã còn lại thuộc khu vực IV./.

                                                                                                                                    Tôn Hồng Quang

Album ảnh hoạt động