Số hiệu
Trích yếu
Số hiệu
Trích yếu
  • DANH SÁCH BIỂU MẪU (27)
Trích yếu: Thông báo kết quả đóng BHXH, BHYT, BHTN - C12-TS
Ngày ban hành:
18/04/2016
Ngày có hiệu lực:
18/04/2016
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Danh sách kê khai người chưa tham gia BHYT - DK03
Ngày ban hành:
18/04/2016
Ngày có hiệu lực:
18/04/2016
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Danh sách đối chiếu, xác nhận người tham gia BHYT của cơ quan quản lý ĐT - DK06
Ngày ban hành:
18/04/2016
Ngày có hiệu lực:
18/04/2016
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Danh sách kê khai người đang tham gia BHYT - DK02
Ngày ban hành:
18/04/2016
Ngày có hiệu lực:
18/04/2016
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Danh sách hộ gia đình tham gia BHYT - DK01
Ngày ban hành:
18/04/2016
Ngày có hiệu lực:
18/04/2016
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Danh sách lao động tham gia BHXH, BHYT, BHTN - D02-TS
Ngày ban hành:
18/04/2016
Ngày có hiệu lực:
18/04/2016
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Tờ khai cung cấp và thay đổi thông tin đơn vị tham gia BHXH, BHYT - TK3-TS
Ngày ban hành:
18/04/2016
Ngày có hiệu lực:
18/04/2016
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Tờ khai cung cấp và thay đổi thông tin người tham gia BHXH, BHYT - TK1-TS
Ngày ban hành:
18/04/2016
Ngày có hiệu lực:
18/04/2016
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực