Số hiệu
Trích yếu
Số hiệu
Trích yếu
  • DANH SÁCH BIỂU MẪU (27)
Trích yếu: Mẫu 01B-HSB Đề nghị giải quyết OĐ-TS-DS QĐ166
Ngày ban hành:
29/05/2019
Ngày có hiệu lực:
29/05/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Mẫu 13-HSB Giấy ủy quyền QĐ 166
Ngày ban hành:
24/05/2019
Ngày có hiệu lực:
24/05/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Mẫu 12-HSB Quyết định nghỉ hưởng chế độ hưu trí QĐ 166
Ngày ban hành:
24/05/2019
Ngày có hiệu lực:
24/05/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Mẫu 5A-HSB Mẫu văn bản đề nghị giải quyết chế độ TNLĐ-BNN QĐ 166
Ngày ban hành:
24/05/2019
Ngày có hiệu lực:
24/05/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: MẪU 14-HSB - Đơn đề nghị - QĐ 166
Ngày ban hành:
04/11/2016
Ngày có hiệu lực:
04/11/2016
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Mẫu 09B - Biên bản xác minh về thân nhân hưởng chế độ tuất - QĐ 636
Ngày ban hành:
26/06/2016
Ngày có hiệu lực:
26/06/2016
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Mẫu 09 - HSB Tờ khai thân nhân QĐ 166
Ngày ban hành:
26/06/2016
Ngày có hiệu lực:
26/06/2016
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Mẫu C77 - Giấy giới thiệu trả lương hưu và trợ cấp - QĐ 636
Ngày ban hành:
26/06/2016
Ngày có hiệu lực:
26/06/2016
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực