Số hiệu
Trích yếu
Số hiệu
Trích yếu
  • Luật (1)
Trích yếu: Quốc hội: luật 46/2014/QH13: sửa đổi, bổ sung một số điều của luật BHYT
Ngày ban hành:
28/10/2014
Ngày có hiệu lực:
28/10/2014
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực