Số: 906/BHXH-QLT V/v thủ tục xác nhận danh sách người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ không hưởng lương do doanh nghiệp gặp khó khăn bởi đại dịch Covid-19

28/04/2020 05:57 PM


BHXH Thành phố hướng dẫn thủ tục xác nhận danh sách người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động (HĐLĐ) hoặc nghỉ việc không hưởng lương do doanh nghiệp gặp khó khăn bởi dịch bệnh Covid-19. Xem chi tiết và tải mẫu danh sách TẠI ĐÂY


BHXH Thành phố vừa ban hành văn bản số 923/BHXH-QLT V/v hướng dẫn bổ sung Công văn số 906/BHXH-QLT ngày 28/4/2020. Xem chi tiết và tải mẫu danh sách TẠI ĐÂY