Giảm thủ tục hưởng ốm đau

30/10/2012 10:10 AM


 Bộ LĐ-TBXH vừa ban hành Thông tư 23 sửa đổi, bổ sung Thông tư 19 và thông tư số 3 hướng dẫn Nghị định 152/CP của Chính phủ hướng dẫn một số điều của Luật BHXH. Theo đó, Trường hợp người lao động hoặc con dưới 7 tuổi khám, chữa bệnh tại nước ngoài thì hồ sơ hưởng chế độ ốm đau chỉ bao gồm sổ BHXH, giấy khám, chữa bệnh do cơ sở y tế nước ngoài cấp và danh sách người lao động nghỉ việc hưởng chế độ ốm đau do người sử dụng lao động lập theo mẫu do cơ quan BHXH quy định.  

 Thông tư cũng bổ sung quy định trường hợp người lao động trước đó đã có thời gian đóng BHXH, sau đó gián đoạn, rồi trở lại làm việc mà ốm đau ngay trong tháng đầu trở lại làm việc và đóng BHXH thì mức tiền lương, tiền công làm cơ sở tính hưởng chế độ ốm đau là mức tiền lương, tiền công làm căn cứ đóng BHXH của chính tháng đó.

Theo Báo NLĐ ngày 23/10/2012