Công văn số 703/BHXH-QLT ngày 16/3/2016 của BHXH thành phố V/v hướng dẫn thu BHXH, BHYT và giải quyết chế độ cho CB không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn từ ngày 01/01/2016.

17/03/2016 08:15 AM