BHXH Quận 1 cung cấp danh sách tra cứu mã bưu hồ sơ gửi trả đơn vị năm 2019 (để tra cứu vnpost.vn)

18/09/2019 11:02 AM


Đơn vị vào đường dẫn sau để tra cứu:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1-2X0rupp2bOJTzcSq7kxR54J9tIKxi3EHc2ZFyIczZc/edit?usp=sharing

Lưu ý: đơn vị sử dụng mã bưu tra cứu được để tra cứu tình trạng bưu gửi trên website vnpost.vn