Danh sách đơn vị đủ điều kiện gia hạn tự động năm 2017- đợt 3 (Thẻ BHYT được trả qua bưu điện ngày 06/01/2017) (file đính kèm)

Danh sách TRẢ hồ sơ đơn vị qua Bưu điện từ 12/2015 đến 03/01/2017 (có file đính kèm cung cấpmã giao dịch Bưu điện để đơn vị tra cứu)

Thông báo bổ sung cơ sở khám chữa bệnh ban đầu

Danh sách TRẢ hồ sơ đơn vị qua Bưu điện từ 12/2015 đến 29/12/2016 (có file đính kèm cung cấpmã giao dịch Bưu điện để đơn vị tra cứu)

Danh sách TRẢ hồ sơ đơn vị qua Bưu điện từ 12/2015 đến 28/12/2016 (có file đính kèm cung cấpmã giao dịch Bưu điện để đơn vị tra cứu)

Danh sách hồ sơ đơn vị NỘP qua Bưu điện ngày 28/12/2016 (có file đính kèm)

Danh sách hồ sơ đơn vị NỘP qua Bưu điện ngày 27/12/2016 (có file đính kèm)

Danh sách hồ sơ đơn vị NỘP qua Bưu điện ngày 26/12/2016 (có file đính kèm)

Danh sách đơn vị đủ điều kiện gia hạn tự động năm 2017- đợt 2 (Thẻ BHYT được trả qua bưu điện ngày 30/12/2016) (file đính kèm)

Danh sách TRẢ hồ sơ đơn vị qua Bưu điện từ 12/2015 đến 26/12/2016 (có file đính kèm cung cấpmã giao dịch Bưu điện để đơn vị tra cứu)