TB SỐ 121: THÔNG BÁO VỀ QUY TRÌNH RÀ SOÁT VÀ BÀN GIAO SỔ BHXH CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG

25/04/2017 02:48 PM


Căn cứ Công văn số 3129/BHXH-CST ngày 27/12/2016 của BHXH thành phố Hồ Chí Minh về việc hướng dẫn quy trình rà soát và bàn giao sổ BHXH cho Người lao động.

Thực hiện Kế hoạch số 94/KH-BHXH ngày 28/03/2017 của Bảo hiểm xã hội Quận 12 về việc rà soát bàn giao sổ BHXH cho Người lao động, Bảo hiểm xã hội Quận 12 thông báo đến Đơn vị sử dụng lao động quy trình thực hiện...

Đơn vị vui lòng xem file gửi kèm.


File đính kèm