TB 1029 - V/V CUNG CẤP TB C12-TS HÀNG THÁNG/QUÝ TRÊN TRANG TIN ĐIỆN TỬ BHXH TP.HCM

24/05/2017 04:18 PM


- Để tải và nhận Thông báo C12-TS hàng tháng/quý, các đơn vị sử dụng lao động có thể tạo tài khoản người dùng, đăng ký bằng CHỮ KÝ SỐ (CÒN HIỆU LỰC) của đơn vị .

- Lưu ý: Đơn vị có thể sử dụng chữ ký số điện tử của tất cả các nhà cung cấp được pháp luật công nhận.

- Các đơn vị đăng ký tại trang: http://c12.bhxhtphcm.gov.vn

- Xem hướng dẫn tại đây.

- Trân trọng !


File đính kèm