CV - Số 720/BHXH-CNTT: Về việc triển khai "Hệ thống tương tác đa phương tiện giữa người dân và doanh nghiệp với cơ quan BHXH" chính thức hoạt động từ ngày 03/04/2019.

09/04/2019 10:56 AM


Căn cứ công văn số 330/CNTT-PM ngày 03/4/2019 của Trung tâm Công nghệ thông tin, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam “Về việc triển khai Hệ thống tương tác đa phương tiện giữa người dân và doanh nghiệp với cơ quan BHXH” (sau đây gọi tắt là hệ thống tương tác), BHXH Thành phố yêu cầu Văn phòng, các Phòng nghiệp vụ và BHXH quận huyện (sau đây gọi chung là các đơn vị) thực hiện các nội dung sau:  1. Các đơn vị tăng cường phổ biến hệ thống tương tác đến người dân và doanh nghiệp thuộc phạm vi quản lý theo nội dung công văn số 330/CNTT-PM.    2. Phòng Quản lý thu, phòng Khai thác và Thu nợ làm việc với Bưu điện thành phố, các đại lý Thu để yêu cầu thu thập số điện thoại di động của người dân tham gia BHYT theo hộ gia đình khi đăng ký mới và gia hạn thẻ, cập nhật kịp thời thông tin số điện thoại vào kho dữ liệu hộ gia đình. Kể từ tháng 4 năm 2019, các đơn vị lưu ý: tiêu thức số điện thoại đi động là thông tin bắt buộc phải có khi thao tác điều chỉnh hồ sơ cá nhân trong các phần mềm nghiệp vụ.   3. Phòng Tuyên truyền phối hợp với phòng Công nghệ thông tin đăng tải công văn số 330/CNTT-PM lên trang thông tin điện tử của BHXH Thành phố để người dân và doanh nghiệp tra cứu, tham khảo; phối hợp với Báo Đài và các phương tiện truyền thông quảng bá về hệ thống tương tác của BHXH Việt Nam.  - Tải CV 330/CNTT-PM ngày 03/4/2019 của Trung tâm Công nghệ thông tin, Bảo hiểm xã hội Việt Nam. - Tải CV 720/BHXH-CNTT ngày 05/04/2019 của Phòng Công nghệ thông tin, Bảo hiểm xã hội TP. Hồ Chí Minh. 1. Tin nhắn thương hiệu BHXHVN 2. Tin nhắn theo cú pháp