TB KHẨN - TB 2424/BHXH-CST: V/V GIA HẠN THẺ BHYT THEO MÃ SỐ BHXH NĂM 2018

20/11/2017 01:46 PM


 Kính gửi: Các đơn vị sử dụng lao động trên địa bàn Thành phố.


Căn cứ Quyết định số 595/QĐ-BHXH ngày 14/4/2017 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam ban hành quy trình thu BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN; quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT; Công văn số 4955/BHXH-ST ngày 06/11/2017 của Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam về việc tổ chức in, đổi thẻ BHYT theo mã số BI-IXH và lập danh sách cấp thẻ BHYT năm 2018, BHXH thành phố Hồ Chí Minh hướng dẫn các đơn vị sử dụng lao động (sau đây gọi tắt là đơn vị) thực hiện như sau:

1. Từ ngày 01/11/2017, BHXH Tp.Hồ Chí Minh thực hiện gia hạn và in thẻ BHYT (mới) năm 2018 theo mã số BHXH cho toàn bộ người tham gia đã có mã số BHXH theo Quyết định số 595/QĐ-BHXH, đồng thời kèm Danh sách cấp thẻ BHYT (mẫu D01a-TS) hoặc gửi fíle dữ liệu qua email của đơn vị và phối hợp với Bưu điện trả về cho đơn vị để chuyển đến người tham gia kịp thời.

2. Đối với người tham gia chưa có mã số BHXH, đơn vị khẩn trương bổ sung thông tin vào Danh sách người tham gia BHXH, BHYT chưa có mã số BHXH (Mầu MS1), Tờ khai khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS) theo hướng dẫn tại Công văn số 1919/BHXH-QLT ngày 12/9/2017 của BHXH Tp.Hồ Chí Minh để cơ quan BHXH hoàn chỉnh việc đồng bộ mã số BHXH và in bổ sung thẻ BHYT cho người tham gia trước ngày 31/12/2017. Đơn vị chịu trách nhiệm đối với những trường hợp bố sung thông tin chậm trễ dẫn đến người tham gia chưa được gia hạn thẻ BHYT năm 2018.

3. Trường hợp thẻ BHYT đã được in từ tháng 09/2017 trở đi theo mã số BHXH (mẫu thẻ mới) thì Cơ quan BHXH sẽ không in thẻ gia hạn năm 2018, người tham gia tiếp tục sử dụng thẻ BHYT này khi đi khám chữa bệnh.

Lưu ý: Đơn vị không cần nộp hồ sơ đề nghị gia hạn thẻ BHYT năm 2018 cho người lao động.
 

File đính kèm