HƯỚNG DẪN - SỐ 2621/BHXH-QLT: HƯỚNG DẪN SỬA DỮ LIỆU ĐỐI VỚI KHỐI "ZC"

13/12/2017 08:59 AM


 HƯỚNG DẪN SỬA DỮ LIỆU ĐỐI VỚI ĐƠN VỊ CÓ MÃ QUẢN LÝ "ZC"

Căn cứ điểm 2.2 khoản 2 mục III công văn 1684/HD-BHXH ngày 01/07/2016, trường hợp NLĐ giao kết HĐLĐ với nhiều người sử dụng lao động mà đã đóng BHXH và quỹ BH TNLĐ-BNN tại một nơi thì người sử dụng lao động còn lại phải đóng BH TNLĐ-BNN cho NLĐ đó vào mã đơn vị "ZC".

Để thuận lợi cho các đơn vị thực hiện kê khai vào một mã số tham gia BHXH, BHXH TP.HCM hướng dẫn như sau:

1. Đối với trường hợp ĐV đã được cấp mã "ZC" thì cơ quan BHXH sẽ THỰC HIỆN GIẢM TOÀN BỘ LAO ĐỘNG đang tham gia tại mã "ZC", tăng lại theo phương án "TL" vào mã đơn vị đang tham gia BHXH.

2. Khi có phát sinh tăng mới đối với lao động chỉ đóng 0,5% quỹ TNLĐ-BNN thì tăng trên mã đơn vị tham gia BHXH, phát sinh tăng mới (phương án "TL" ), điều chỉnh lương (phương án "DL" ), giảm hẳn (phương án "GL" ).

Yêu cầu đơn vị thực hiện đúng với hướng dẫn trên đây, bãi bỏ điểm 2.2 khoản 2 mục III công văn 1684/HD-BHXH ./.

Đơn vị vui lòng xem file gửi kèm!


File đính kèm