HD - BHXH QUẬN 12 Hướng dẫn về việc xác nhận sổ BHXH (chốt sổ BHXH) - Tải file đính kèm.

08/11/2018 03:43 PM


Thực hiện Quyết định số 888/QĐ-BHXH ngày 16/07/2018 của BHXH Việt Nam, BHXH Q12 lưu ý các đơn vị về việc báo giảm lao động và xác nhận sổ BHXH như sau:

 

1. Báo giảm lao động

- Đơn vị lập hồ sơ điện tử theo Phiếu giao nhận hồ sơ 600a;

- Trên mẫu D02-TS “Danh sách lao động tham gia BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN”: đối với các trường hợp đã rà soát trả sổ thì ghi “Đã rà soát” vào cột “Ghi chú”.

* Các trường hợp đã "Rà soát sổ" là những sổ đã được đơn vị nộp hồ sơ theo PGNHS 320 (hoặc 626) và kết quả trả về là sổ và tờ rời có ghi dòng "Lũy kế thời gian đóng vào quỹ HT, TT đến tháng ...."

2. Chốt sổ BHXH

2.1. Sổ BHXH đã rà soát, trả sổ:

- Căn cứ mẫu D02-TS theo Phiếu giao nhận hồ sơ 600a báo giảm lao động có ghi “Đã rà soát” vào cột “Ghi chú”, cơ quan BHXH sẽ thực hiện in tờ rời xác nhận sổ BHXH cho người lao động.

2.2. Sổ BHXH chưa nộp rà soát sổ:

- Đơn vị lập hồ sơ theo Phiếu giao nhận hồ sơ 620 (07 ngày làm việc) để được rà soát và xác nhận sổ BHXH.

2.3. Sổ BHXH đã được chốt sổ nhưng do đơn vị nợ quỹ BHXH nên chưa chốt hết quá trình tham gia của người lao động:

- Đơn vị lập hồ sơ theo Phiếu giao nhận hồ sơ 620, kèm mẫu DS-XNBS (không nộp kèm sổ): cơ quan BHXH sẽ chốt tiếp quá trình tham gia chưa được chốt cho người lao động.

Trân trọng./.

Ghi chú: Có biểu mẫu đính kèm.


File đính kèm