TB - DANH SÁCH CÁC ĐẠI LÝ THU BHXH (tự nguyện), BHYT TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN 12

TB SỐ 121: THÔNG BÁO VỀ QUY TRÌNH RÀ SOÁT VÀ BÀN GIAO SỔ BHXH CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG

TB 87 - V/V NHẬN HỒ SƠ GIAO DỊCH ĐIỆN TỬ VÀ HỒ SƠ BƯU ĐIỆN

TB 87 - V/V NHẬN HỒ SƠ GIAO DỊCH ĐIỆN TỬ VÀ HỒ SƠ BƯU ĐIỆN

Thông báo 05-10/2014 V/v điều chỉnh thẻ BHYT HSSV

Thông báo 04-10/2014 V/v điều chỉnh quy trình và trả kết quả hồ sơ

Thông báo 03-10/2014 V/v thu BHYT HSSV diện hộ cận nghèo

Thông báo 02-10/2014 V/v Đơn vị hoàn trả tiền trợ cấp chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức nhưng chưa chi cho người lao động

Thông báo 01-10/2014 V/v điều chỉnh thông tin cá nhân của người hưởng chế độ BHXH dài hạn

Thông báo gia hạn thẻ BHYT năm 2015