THÔNG BÁO nhận Quyết toán thu C12 quý 03/2014

10/11/2014 01:25 PM


 

 

  Hiện tại quầy tiếp nhận và trả hồ sơ 1 cửa BHXH Q2 có trả Quyết toán thu C12 quý 03/2014 và các Quyết toán thu các quý trước ( đối với các đơn vị chưa  nhận). Đề nghị các đơn vị liên hệ nhận về để lưu tại đơn vị.

Kể từ quý 01/2015 Quyết toán thu C12 sẽ thông báo trực tiếp thông qua chương trình giao dịch điện tử iQLBH.