Hội nghị tập huấn Tuyên truyền

13/07/2015 01:42 PM


                    Thực hiện Công văn số 2470/UBND-BHXH ngày 12/06/2015 của Ủy ban nhân dân quận 2 về triển khai thực hiện Công văn số 3083/UBND-VX, ngày 08/ 6/2015 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 02/4 / 2015 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường thực hiện chính sách Bảo hiểm xã hội và Bảo hiểm y tế.

Thực hiện Kế hoạch 187/KH-HĐPL ngày 25/06/2015 của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật. Ngày 30/06/2015 cơ quan Bảo hiểm xã hội quận 2 và Phòng Tư pháp quận 2 đã tổ chức Hội nghị tuyên truyền,  phố biến về Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật BHYT và các văn bản hướng dẫn thi hành tại Hội trường Trung tâm hành chính quận. Thành phần tham dự gồm: Lãnh đạo ủy ban nhân dân các phường; Trưởng ban điều hành khu phố; Tổ trưởng các tổ dân phố; Báo cáo viên, tuyên truyền viên.

 Báo cáo viên bà Lưu Thị Thanh Huyền phó giám đốc BHXH TP Hồ Chí Minh.