Thông tư LT 24/2014/TTLT-BYT-BTC sửa đổi bổ sung 1 số điều TTLT 09/2009/TTLT-BYT-BTC

LT BHYT Học sinh sinh viên (CV 2425)

Bổ sung quy trình nhận trả HS 1 cửa ( CV 2427)

Bổ sung quy trình giao dịch điện tử

Kê khai chức danh HS thu ( cv2899)

Điều chỉnh Phiếu giao nhận 103

Khi nộp HS bổ sung

Điều chỉnh phiếu GNHS 103 ( CV1138)

Điều chỉnh nội dung phiếu GNHS 301,321

Công văn hướng dẫn thu hồi thẻ BHYT