Danh sách nơi KCB ban đầu quý 04/2015

Danh sách nơi KCB ban đầu cho HSSV

THONG BÁO: V/v giao dịch hồ sơ điện tử

BHXH Quận 2 Tổng kết công tác BHYT học sinh, sinh viên năm học 2014-2015.

Danh sách nơi KCB ban đầu cho HSSV

Hướng dẫn BHYT HSSV năm hoc 2015-2016 ( bổ sung)

Hướng dẫn BHYT HSSV năm hoc 2015-2016

THÔNG BÁO: Giao dịch điện tử trong thực hiện thủ tục tham gia BHXH-BHYT-BHTN

Toàn thể BHXH Quận 2 chạy bộ tham gia Mít tinh tại Ủy ban nhân dân quận 2

Hội nghị tập huấn Tuyên truyền