Điều chỉnh bổ sung quy trình giao dịch PGN 104,202 (CV 995)

Tiếp nhận HS có trả thẻ BHYT

Điều chỉnh bổ sung quy trình mới ( cv 630-2015)

Danh sách các cơ sở nhận đăng ký KCB ban đầu cho BHYT tỉnh thành phố khác

Danh sách các cơ sở KCB có ký hợp đồng với BHXH TP

THÔNG BÁO: Áp dụng quy trình mới từ 23/01/2015

THONG BÁO: Thu BHYT hộ gia đình năm 2015

THÔNG BÁO: Tài khoản thu BHXH- BHYT-BHTN

Cấp giấy chứng nhận nghỉ hưởng C65-HD phôi mới

Hướng dẫn thanh toán chế độ Ốm đau-TS- Dưỡng sức