Hướng dẫn thanh toán chế độ Ốm đau-TS- Dưỡng sức

THÔNG BÁO: Thay đổi chính sách thu BHXH-BHYT-BHthất nghiệp ( CV 4064)

Nghị định 105/NĐ-CP hướng dẫn thi hanh 1 số điều Luật BHYT

Điều chỉnh bổ sung quy trình giao dịch 1 cửa ( cv 3894)

C/v chuyển nộp BHXH-BHYT để kịp thời giải quyết các chế độ cho người lao động

Danh sách nơi KCB ban đầu quý 01/2015

THÔNG BÁO về thực hiện nghĩa vụ đóng BHXH-BHYT cho người lao động ( CV3779)

Điều chỉnh mức lương tối thiểu vùng mới

Hướng dẫn bổ sung nghiệp vụ

Hướng dẫn nghiệp vụ liên quan đến gộp sổ ( CV 3636)