Tăng cường giao dịch hồ sơ điện tử

Mẫu biểu kèm theo CV 3590 Quy trình mới

Điều chỉnh quy trình Tiếp nhận và trả HS 1 cửa ( cv3590)

Cấp giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH - C65 theo phôi mới từ 01/01/2015

THÔNG BÁO nhận Quyết toán thu C12 quý 03/2014

Bổ sung nơi KCB ban đầu Q4/2014

Điều chỉnh quy trình Tiếp nhận và trả HS 1 cửa ( cv3042)

Công bố thủ tục Hành chính mới thuộc thẩm quyền giải quyết của BHXH Việt Nam (CV2989)

Điều chỉnh Phiếu giao nhận 623; Tạm ứng KP OĐ-TS ( CV2994)

Mẫu biểu đính kèm PGNHS 104-506