Triển khai tuyên truyền Luật BHYT sửa đổi, bổ sung

15/06/2015 01:59 PM


             Thực hiện văn bản số 3083/UBND-VX ngày 08/6/2015 của UBND Tp.HCM về triển khai thực hiện chỉ thị 05/CT-TTg ngày 02/4/2015 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường thực hiện chính sách bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế và kế hoạch số 1289/KH-BHXH ngày 23/4/2015 của BHXH Tp.HCM về việc tuyên truyền chính sách BHYT đến hộ gia đình trên địa bàn thành phố năm 2015, BHXH quận 3 đã có văn bản số 221/BHXH ngày 08/6/2015 tham mưu cho Thường trực UBND quận 3 chỉ đạo UBND 14 phường phối hợp với BHXH quận 3 triển khai công tác tuyên truyền chính sách BHYT hộ gia đình đến từng hộ dân trên địa bàn quận 3 thông qua tổ trưởng dân phố. Hình thức tuyên truyền là tổ trưởng tổ dân phố phổ biến trực tiếp chính sách BHYT thông qua họp tổ dân phố và phát tờ rơi tuyên truyền đến từng hộ dân. 

              Dự kiến việc tuyên truyền sẽ được BHXH quận 3 triển khai việc hướng dẫn các tổ trưởng tổ dân phố nội dung cơ bản của chính sách BHYT trong trước ngày 24/6/2015 và các tổ trưởng dân phố sẽ triển khai trực tiếp đến hộ dân xong trong tháng 6/2015. Tháng 7/2015 sẽ báo cáo về BHXH Tp.HCM  để tổng hợp báo cáo UBND Tp.HCM trong kỳ sơ kết 03 năm thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế giai đoạn 2010-20202. 

               Theo thống kê do UBND 14 phường chuyển đến, trên địa bàn quận 3 có 43.373 hộ gia đình, 63 khu phố và 871 tổ dân phố./.