Nhận hồ sơ và trả kết quả qua bưu điện.

08/09/2015 08:50 AM


                    BHXH Tp.Hồ Chí Minh có văn bản 2852/BHXH-TNQLHS ngày 04/9/2015 về việc nhận và trả kết quả qua bưu điện. Theo nội dung của văn bản này, đơn vị và cá nhân không cần liên hệ trực tiếp với cơ quan BHXH để nộp và nhận kết quả mà có thể gọi điện thoại cho bưu điện gần nhất đến lấy hồ sơ giao cho cơ quan BHXH. Sau khi giải quyết xong, cơ quan BHXH sẽ chuyển trả kết quả cho cá nhân, đơn vị thông qua bưu điện. Tất cả các chi phí của bưu điện do cơ quan BHXH chi trả./.


File đính kèm