Danh sách hệ thống bưu cục nhận hồ sơ BHXH của đơn vị

12/11/2015 02:35 PM


 BHXH quận 3 xin thông báo danh sách hệ thống các bưu cục tiếp nhận hồ sơ của đơn vị  để tiện liên lạc. Khi cần nộp hồ sơ, đề nghị các đơn vị gọi theo các số điện thoại theo dường dẫn sau: http://bhxhtphcm.gov.vn/thong-bao/46/danh-sach-cac-buu-cuc-tiep-nhan-ho-so-bhxh/