Danh sách điểm thu BHYT Hộ gia đình và BHXH tự nguyện trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

03/05/2017 04:13 PM


 Căn cứ công văn 872/BHXH-KTTN của BHXH Thành phố ngày 03/05/2017. BHXH cung cấp Danh sách điểm thu BHYT Hộ gia đình và BHXH tự nguyện trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (file đính kèm)


File đính kèm