Thông báo tạm dừng giá trị thẻ BHYT

14/11/2018 02:31 PM


Căn cứ Điểm b Khoản 3 Điều 49 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế: Cơ quan, tổ chức, người sử dụng lao động có trách nhiệm đóng bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế (BHYT) mà không đóng hoặc đóng không đầy đủ theo quy định của pháp luật phải hoàn trả toàn bộ chi phí cho người lao động trong phạm vi quyền lợi, mức hưởng BHYT mà người lao động đã chi trả trong thời gian chưa có thẻ BHYT (thẻ không có giá trị sử dụng).

Thực hiện quy định tại Khoản 4 Điều 1 Quyết định 888/QĐ-BHXH ngày 16/7/2018 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam: Đối với đơn vị sử dụng lao động chậm đóng BHYT từ 30 ngày trở lên thì phải chịu trách nhiệm theo quy định tại Điều 49 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT.

Bảo hiểm xã hội Quận 3 thông báo:

1. Thẻ BHYT của toàn bộ người lao động đang làm việc tại Công ty đã tạm dừng và hết giá trị sử dụng từ tháng 11 năm 2018 do đơn vị chậm đóng BHYT quá 30 ngày.

2. Đề nghị đơn vị chuyển nộp ngay số tiền chậm đóng vào tài khoản chuyên thu của Bảo hiểm xã hội Quận 3 và thông báo ngay cho cán bộ quản lý thu BHXH Quận 3 để mở khóa thẻ BHYT, đảm bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 quyền lợi khám chữa bệnh cho người lao động.

3. Chậm nhất ngày 11 hàng tháng, cơ quan BHXH đưa danh sách tạm dừng giá trị sử dụng thẻ BHYT lên trang web của cơ quan BHXH (bhxhtphcm.gov.vn) đồng thời chuyển Thông báo này vào hòm thư điện tử của đơn vị./.

Căn cứ Điểm b Khoản 3 Điều 49 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế: Cơ quan, tổ chức, người sử dụng lao động có trách nhiệm đóng bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế (BHYT) mà không đóng hoặc đóng không đầy đủ theo quy định của pháp luật phải hoàn trả toàn bộ chi phí cho người lao động trong phạm vi quyền lợi, mức hưởng BHYT mà người lao động đã chi trả trong thời gian chưa có thẻ BHYT (thẻ không có giá trị sử dụng).

Thực hiện quy định tại Khoản 4 Điều 1 Quyết định 888/QĐ-BHXH ngày 16/7/2018 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam: Đối với đơn vị sử dụng lao động chậm đóng BHYT từ 30 ngày trở lên thì phải chịu trách nhiệm theo quy định tại Điều 49 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT.

Bảo hiểm xã hội Quận 3 thông báo:

1. Thẻ BHYT của toàn bộ người lao động đang làm việc tại Công ty đã tạm dừng và hết giá trị sử dụng từ tháng 11 năm 2018 do đơn vị chậm đóng BHYT quá 30 ngày.

2. Đề nghị đơn vị chuyển nộp ngay số tiền chậm đóng vào tài khoản chuyên thu của Bảo hiểm xã hội Quận 3 và thông báo ngay cho cán bộ quản lý thu BHXH Quận 3 để mở khóa thẻ BHYT, đảm bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 quyền lợi khám chữa bệnh cho người lao động.

3. Chậm nhất ngày 11 hàng tháng, cơ quan BHXH đưa danh sách tạm dừng giá trị sử dụng thẻ BHYT lên trang web của cơ quan BHXH (bhxhtphcm.gov.vn) đồng thời chuyển Thông báo này vào hòm thư điện tử của đơn vị./.


File đính kèm