Nộp sổ BHXH để rà soát bàn giao cho người lao động

24/04/2018 03:09 PM


 Để đẩy nhanh tiến độ cập nhập dữ liệu tiến đến cấp thẻ BHXH điện tử theo Luật BHXH. Các đơn vị rà soát sổ BHXH chưa hoàn tất quy trình 626 (320 cũ) thì nhanh chóng chuyển sổ BHXH về cơ quan BHXH.

Cơ quan BHXH không chịu trách nhiệm đối với những trường hợp đơn vị nộp sổ BHXH chậm trễ để rà soát cập nhật dữ liệu làm ảnh hưởng đến quyền lợi của người lao động (nếu có).

(Kèm công văn số 817/BHXH-CST)


File đính kèm