Danh sách đơn vị bị cắt giá trị sử dụng thẻ BHYT do nợ (tháng 11/2019)

11/11/2019 01:53 PM


Thực hiện văn bản số 1720/BHXH-CST ngày 04/09/2018 của Bảo hiểm xã hội Tp. Hồ Chí Minh về việc hướng dẫn nghiệp vụ thu; cấp sổ BHXH, thẻ BHYT. Căn cứ dữ liệu thu BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN của đơn vị tính đến tháng 10/2019.

Bảo hiểm xã hội Quận 4 thông báo về việc thẻ BHYT của người lao động của đơn vị đã bị cắt giá trị sử dụng do đơn vị nợ tiền BHYT quá 30 ngày. Đơn vị phải chịu trách nhiệm theo quy định tại Điều 49 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế.

Đề nghị đơn vị đóng ngay số tiền còn nợ và hàng tháng đóng tiền BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội và Luật Bảo hiểm y tế. Sau khi đóng hết tiền phải đóng BHYT, đơn vị lập hồ sơ điện tử 611/../THU kèm bản chụp giấy nộp tiền để cấp lại giá trị thẻ BHYT. Trường hợp người lao động đang nằm viện được giải quyết hồ sơ 611/…/THU nhanh.

Danh sách đơn vị cắt thẻ theo file đính kèm.


File đính kèm