Gia hạn thẻ BHYT năm 2017

Nơi đăng ký KCB ban đầu năm 2017

Hướng dẫn trích kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu

Hướng dẫn chi hỗ trợ lập danh sách HGĐ (dành cho UBND phương)

Kế hoạch tập huấn đại lý thu

Mời dự lớp tập huấn đại lý thu

Hướng dẫn thu BHYT HSSV năm học 2016-2017 (liên tịch Sở GD-BH)

Danh sách đơn vị gia hạn tự động đợt 1 quý 4/2016

Hướng dẫn ghi địa chỉ tham gia BHYT HSSV

Danh sách lao động phải kê khai mẫu DK01-LD (bổ sung)