Thông báo số 410/TB-BHXH ngày 5/11/2019 Về việc tạm dừng giá trị sử dụng thẻ bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế tháng 11/2019

12/11/2019 08:07 AM


BẢO HIỂM XÃ HỘI TP. HỒ CHÍ MINH

BẢO HIỂM XÃ HỘI QUẬN 5

 

Số:       410     /TB-BHXH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập  - Tự do - Hạnh phúc

 

Quận 5, ngày  07     tháng 11 năm 2019

THÔNG BÁO

Về việc tạm dừng giá trị sử dụng thẻ bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế

 

 

                Căn cứ Điểm b Khoản 3 Điều 49 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế: Cơ quan, tổ chức, người sử dụng lao động có trách nhiệm đóng bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế (BHYT) mà không đóng hoặc đóng không đầy đủ theo quy định của pháp luật phải hoàn trả toàn bộ chi phí cho người lao động trong phạm vi quyền lợi, mức hưởng BHYT mà người lao động đã chi trả trong thời gian chưa có thẻ BHYT (thẻ không có giá trị sử dụng).

              Thực hiện quy định tại Khoản 4 Điều 1 Quyết định 888/QĐ-BHXH ngày 16/7/2018 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam: đối với đơn vị sử dụng lao động chậm đóng BHYT từ 30 ngày trở lên thì phải chịu trách nhiệm theo quy định tại Điều 49 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT.

                  Bảo hiểm xã hội Quận 5 thông báo:

                  1. Thẻ BHYT của toàn bộ người lao động đang làm việc tại đơn vị đã tạm dừng và hết giá trị sử dụng từ ngày 01 tháng 11 năm 2019 do đơn vị chậm đóng BHYT quá 30 ngày (danh sách đính kèm).

                  2. Đề nghị đơn vị chuyển nộp ngay số tiền chậm đóng BHYT vào tài khoản chuyên thu của Bảo hiểm xã hội Quận 5 và thông báo cho chuyên quản thu đang quản lý để mở khóa thẻ BHYT. Chi tiết vui lòng liên hệ số điện thoại 028.39508860 line nội bộ từ 301 đến 310.

                  3. Đề nghị các đơn vị khẩn trương khắc phục nợ để đảm bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 quyền lợi khám chữa bệnh cho người lao động./.

 

Nơi nhận :                                                                                             KT. GIÁM ĐỐC

- Trang web BHXH Quận 5;                                                               PHÓ GIÁM ĐỐC

- Các đơn vị theo DS;                                                                                                   Đã ký

- Lưu: VT, Tổ thu.

                                                                                                 Tống Hải Âu


File đính kèm