Thông báo về việc điều chỉnh biểu mẫu trong quy trình tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ theo cơ chế một cửa

Công văn 3594 ngày 06/11/2015 về việc hướng dẫn thực hiện QĐ 919/QĐ-BHXH ngày 26/8/2015 của BHXH VN

Công văn 3563 ngày 04/11/2015 về việc cung cấp thông tin có liên quan thực hiện thủ tục BHXH, BHYT, BHTN

Thông báo v/v cung cấp thông tin có liên quan thực hiện thủ tục BHXH, BHYT, BHTN

Không nhận hồ sơ và trả kết quả thủ tục hành chính trực tiếp tại cơ quan BHXH

Thông báo v/v tạm ngưng thực hiện giao dịch điện tử từ ngày 26/10/2015

Hướng dẫn thực hiện Quyết định 919/QĐ-BHXH ngày 26/08/2015 của BHXH Việt Nam

Thông báo v/v thay đổi phương thức gửi văn bản và sử dụng chữ ký số trong giao dịch điện tử

Tra cứu dữ liệu giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH mẫu C65-HD không còn giá trị sử dụng

Kế hoạch tập huấn giao dịch điện tử trong việc thực hiện thủ tục tham gia BHXH, BHYT, BHTN, cấp sổ BHXH, thẻ BHYT; tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả qua bưu điện